Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Administrator Auto-na-slub.pl jest odpowiedzialna za niniejszą witrynę.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest właściciel witryny auto-na-slub.pl. Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi na terenie Polski przepisami i naszą polityką prywatności.
Właściciel witryny oraz administrator  podejmują działania na rzecz ochrony prywatności osób, które odwiedzają niniejszą witrynę. Na hostingu zostały wdrożone środki techniczne, administracyjne oraz fizyczne w celu ochrony danych osobowych, jakie mogą być gromadzone.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki związane z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem witryn auto-na-slub.pl, chyba, że istnieją odrębne informacje o ochronie prywatności dla poszczególnych witryn.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Administracja witryny z samochodami do wynajmu na śluby monitoruje wzorce ruchu użytkowników w witrynach internetowych zgodnie z nazwą domeny użytkownika, typem przeglądarki, datą i godziną dostępu oraz przeglądanymi stronami na niniejszej witrynie. Nasze serwery sieciowe gromadzą nazwy domen, a nie adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są gromadzone w celu pomiaru liczby odwiedzających naszą witrynę oraz oceny, które obszary witryny są dla użytkowników najbardziej przydatne w oparciu o ilość ruchu w poszczególnych obszarach. Administrator witryny wykorzystuje te informacje do poprawy jakości odbioru witryny przez użytkowników oraz w celu lepszego przygotowania dalszych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Osoba odwiedzająca naszą witrynę może zostać poproszona o podanie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na dostępność wybranego przez siebie terminu uroczystości ślubnej. Dane osobowe, o podanie, których odwiedzający może zostać poproszony zawierają nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny adres lub miejscowość w której odbędzie się ślub oraz telefon kontaktowy. Wszelkie dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są gromadzone jedynie do momentu wykonania usługi, po tym czasie są usuwane z serwera.

W przypadku rezygnacji z podawania żądanych danych osobowych administracja witryny auto-na-slub.pl  może nie być w stanie wykonać żądanej transakcji.

W celu otrzymania informacji dotyczącej dostępności terminu ślubu oraz wyceny niezbędne jest podanie minimalnych danych pozwalających na określenie wartości usługi. W formularzu kontaktowym użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, terminu uroczystości a także przynajmniej nazwy miejscowości w której zamieszkuje a także Partner lub Partnerka oraz miejscowości w których odbędzie się uroczystość (kościół i sala weselna). Bez podania tych danych sporządzenie wyceny nie będzie możliwe.
Operator komórkowy może mieć sprzeczne stanowisko w zakresie ochrony prywatności i pobierać dane osobowe w momencie wejścia na naszą witrynę internetową. Auto-na-slub.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania informacji przez inne podmioty w momencie wejścia na naszą witrynę.

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?

 • Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
  prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami ;
 • dostarczenia żądanej przez użytkownika informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i zdarzeń dotyczących właściciela niniejszej witryny;
 • ulepszania naszych usług i witryn;
 • zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa systemów elektronicznych;
 • ochrony przed oszustwami;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa); i/lub
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zapewnienia zgodności z prawnymi zobowiązaniami.

Z wyjątkiem przypadków wykorzystania w ramach zawieranego kontraktu lub wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie gromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w zgodnym z prawem i w interesie handlowym, o którym mowa powyżej.

Gdzie przechowujemy dane?

Nasza działalność jest o zasięgu lokalnym i wszelkie dane są gromadzone i przechowywane lokalnie na serwerach udostępnionych przez dostawcę hostingowego. Żadne dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej witryny nie będą przekazywane podmiotom i osobom trzecim. Dostęp do wszelkich danych mają wyłącznie właściciele niniejszej witryny.

Czy wykorzystujemy dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem?

Przekazane dane osobowe możemy wykorzystywać do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w witrynie lub powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres andrzej@auto-na-slub.pl
Ponadto zapewniamy, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Po anulowaniu subskrypcji dotyczącej otrzymywania komunikatów marketingowych możliwe jest otrzymywanie komunikatów dotyczących konta lub przeprowadzanych z nami transakcji.

Czy udostępniamy zgromadzone dane osobowe?

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem witryny auto-na-slub.pl.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych i prawnych. W przypadku, gdy dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, przechowujemy je przez okres zgodny z celem, dla którego zostały one pobrane.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie lub inne technologie śledzące?

Administracja witryny może korzystać z plików cookie w swoich witrynach. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputerów użytkowników i na nich zapisywane. Umożliwiają one witrynom rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwiają użytkownikom dostęp do witryn i umożliwiają witrynom kompilowanie zbiorczych danych w celu ulepszania treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Aby ta ani żadna witryna nie miała dostępu do plików cookie, należy dostosować ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia lub zabronienia korzystania z plików cookie.

Ta witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie,  który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala kierować do niego reklamy celowane. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny będzie nadal monitorował odwiedziny witryny internetowej, jednak unikalne dane użytkownika nie będą rejestrowane.
Ponadto właściciel witryny może wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jego partnerów biznesowych w celu dostarczenia informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej witrynę. Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

Jak traktować odnośniki do witryn osób trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej witrynie?

W niektórych przypadkach właściciel witryny może podawać odnośniki do witryn, które nie są zarządzane przez administratora auto-na-slub.pl, przy czym właściciel dołoży starań, aby odpowiednio oznaczyć takie odnośniki. Jednak nie kontrolujemy witryn osób trzecich i nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny.

Dodatkowe informacje dotyczące konkretnych użytkowników.

Rodzice, opiekunowie, dzieci:  Niniejsza witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły pełnoletność właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Właściciel witryny nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów uprasza się o niewprowadzanie swoich danych osobowych w tej ani w żadnej innej witrynie auto-na-slub.pl.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który może być również znany, jako organ nadzoru. W określonych okolicznościach użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, ich modyfikację bądź usunięcie, prawo ubiegania się o wprowadzenie ograniczeń związanych z ich przetwarzaniem, wnoszenia sprzeciwu wobec sposobu ich przetwarzania, a także prawo ubiegania się o przeniesienie danych osobowych. Aby skontaktować się z nami w celu dostępu, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ubiegania się o nałożenie ograniczeń lub przeniesienie, należy skorzystać z metod kontaktu określonych na końcu niniejszego powiadomienia.

W jaki sposób możemy zmienić niniejsze zasady?

Auto-na-slub.pl rozbudowuje i ulepsza niniejszą witrynę, dlatego konieczne może być zaktualizowanie niniejszych zasad. Zasady te mogą być modyfikowane od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych zasad pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu zostaną wskazane na początku zasad.

W jaki sposób można skontaktować się z nami?

Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również wszelkie uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia niniejszej witryny z perspektywy użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres andrzej@auto-na-slub.pl